Uşaklı Höyük Arkeolojik Projesi
Orta Anadolu’daki Arkeolojik Misyonu (MAIAC)

D Alanı: Hitit Dönemi sarayı

Akropolün güney yamacında yürütülen jeomanyetik araştırmalarda, kalıntıları 60 metrelik bir mesafe boyunca yayılan ve doğu-batı yönünde uzanan heybetli bir yapının (Yapı III) varlığı tespit edilmiştir. 2015 yazında gerçekleştirilen kazı çalışmaları, 8 metre derinliğinde ve yamaç boyunca 20 metre uzunluğundaki doğu-batı uzantılı bir açma bağlamında, yapının bir kısmını gün ışığına çıkarmıştır. Kuru duvar tekniğiyle harç kullanılmadan örülen duvarları, her iki yüzünde de yassı taşlardan oluşurken; duvarlarca etrafı sarılan çekirdek alanın taş ve tuğlalardan meydana geldiği, zemini ise toprak olduğu gözlenmiştir. Şimdilik biri geniş biri ise daha dar olmak üzere iki oda tespit edilmiş olup; dar odanın bir koridor ya da geçiş alanı teşkil ettiği düşünülmektedir. Kamusal ve törensel özellikteki Hitit mimarisinin iyi bilinen başlıca tekniklerinden birine uygun olarak, köşeleri ustalıkla yontulmuş ve iyi işlenmiş halde kullanan granitik nitelikteki iri taşlar bloklardan oluşan bir duvar, yapının güney yamacı boyunca zeminini teşkil etmektedir. Üç sırası korunmuş haldeki bu cephe, sit alanını çevreleyen ovadan da açıkça seçilebilmektedir. Kullanılan mimari teknikler, boyutları ve konumu, yapının Hitit Dönemi’ne ait bir saray olduğunu ileri sürmeyi mümkün kılar niteliktedir.

D Alanı ve Yapı III’ün güneyden görünümü
D Alanı ve Yapı III’ün güneyden görünümü